Phòng công tác Học sinh, Sinh viên

Phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien

Phòng Công tác sinh viên – học sinh có các nhiệm vụ sau :

Giáo dục chính trị – tư tưởng:

  • Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của SV-HS để có giải pháp kịp thời động viên SV-HS an tâm học tập và rèn luyện.
  • Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đề xuất  Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch hoạt động văn hoá, TDTT, các phong trào hoạt động của SV-HS trong việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm …

Công tác thông tin tuyên truyền: Tổ chức viết báo, cung cấp thông tin, đưa tin về hoạt động của Trường. Quản lý hệ thống phát thanh, bảng tin. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting. Làm kỷ yếu, quản lý phòng truyền thống của Trường … Tổ chức tư vấn, giáo dục định hướng phục vụ công tác xuất khẩu lao động. Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho SV-HS.

Công tác Văn hoá, thể dục, thể thao: Tổ chức và nuôi dưỡng phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tổ chức giao lưu văn hoá với các trường bạn và địa phương ….

Công tác Quản lý SV-HS: Tiếp nhận SV-HS, quản lý, khai thác hồ sơ SV-HS. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ đối với SV-HS. Đánh giá kết quả rèn luyện của SV-HS theo quy định. Tổ chức Lễ Tốt nghiệp, Sơ kết, Tổng kết năm học. Cấp mã số SV-HS, cấp thẻ SV-HS, phối hợp Phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh. Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở tác phong của SV-HS và giải quyết các vấn đề có liên quan đến SV-HS tại trường. Liên hệ, hợp đồng gởi SV-HS đi thực tập. Cập nhật và theo dõi số lượng SV-HS tốt nghiệp có việc làm.