Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có nhiệm vụ :

 1. Xây dựng phương hướng Trường trong linh vực đào tạo về mục tiêu, quy mô, cơ cấu ngành nghề, nội dung và phương pháp đào tạo.
 2. Tổ chức xây dựng và quản lý cá chương trình đào tạo của các loại hình đào tạo ở 3 cấp trình độ.
 3. Chủ trì tổ chức và thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của toàn trường; điều hoà phối hợp hế hoạch của các Khoa và bộ môn trực thuộc; hướng dẫn các Khoa và bộ môn trực thuộc xây dựng và sử dụng hệ thống tài liệu học tập, hệ thống thông tin tư liệu, xưởng thực hành và các phương tiện giảng dạy, học tập.
 4. Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu. Tổ chức đánh giá, xét duyệt các tài liệu và giao trình nói trên.
 5. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác thi đối với tất cả các hệ.
 6. Quản lý tổng hợp khối lượng giảng dạy của giáo viên và phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính tính toán phụ cấp giảng dạy.
 7. Quản lý kết quả học tập của HS-SV, xác nhận điểm số và quản lý việc cấp phát, thu hồi, sao y các loại văn bằng, chứng chỉ do Hiệu trưởng cấp.
 8. Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo vụ.
 9. Điều phối khối lượng công tác giảng dạy giữa các Khoa. Xác định giờ vượt định mức cho giáo viên.
 10. Quản lý công tác đào tạo ngắn hạn và các loại hình đào tạo khác theo hợp đồng.
 11. Tổ chức và tổng kết công tác dạy và học trong từng học kỳ.
 12. Chủ trì tổ chức, thẩm định các điều kiện mở ngành đào tạo mới và bãi bỏ ngành học theo quy định hiện hành.
 13. Phối hợp với Phòng CTCT HS-SV tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV.
 14. Phối hợp với Thanh tra đào tạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế giảng dạy, học tập. Quản lý và hướng dẫn công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp.
 15. Phối hợp Phòng Quản trị Thiết bị bố trí sử dụng phòng học trong trường.
 16. Phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh để xây dựng kế hoạch năm học.
 17. Phối hợp Phòng Hành chính – Tổ chức  về xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy