Phòng Hành chính tổ chức

phong-hanh-chinh

Phòng Hành chính – tổ chức có nhiệm vụ :

  • Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức đội ngũ và tổ chức điều hành trong trường.
  • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế.
  • Lập và quản lý hồ sơ về lương, thủ tục đề nghị nâng bậc và điều chỉnh lương hàng năm và các chế độ khác đối với CB-CNVC.
  • Chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ chính trị, trật tự an ninh, vệ sinh trong khuôn viên trường.
  • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CBCNV, bổ sung và nhận xét hàng năm.
  • Thực hiện công tác hành chánh, thi đua, lưu trữ công văn, lễ tân.
  • Giúp Hiệu trưởng quản lý các hợp đồng dịch vụ trong trường.
  • Giúp Hiệu trưởng – BGH chế độ báo cáo và chế độ thông tin giữa trường với cấp chủ quản và các cơ quan có liên quan.