Văn bản pháp quy của bộ

Văn bản pháp quy

Một số văn bản pháp quy của bộ

[otw_shortcode_content_toggle title=”Chế độ giờ dạy của giáo viên” opened=”closed”]Che do gio day cua giao vien[/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Luật dạy nghề” opened=”closed”]Luat day nghe [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quy chế tuyển sinh học nghề” opened=”closed”]QD-08-QC-tuyensinh [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu” opened=”closed”]QD62BLDH_TH_NGBI_UM_U [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá” opened=”closed”]QD632008MonGDQPkiemtra [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Ban hành quyết định đào tạo liên thông” opened=”closed”]QDBLDTBXH53_2008_DNĐÀOTẠOLIÊNTHÔNGGIỮACÁCTRÌNHĐỘTAYNGHỀ [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quy chế theo quyết định số 14″ opened=”closed”]QUY_CHEQuyetdinh14 [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quy chế tuyển sinh học nghề” opened=”closed”]Quychetuyensinhhocnghe [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Ban hành quy định đăng ký hoạt động dạy nghề” opened=”closed”]Quyetdinh72 [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp” opened=”closed”]Quyetdinhso75-2008-QD-BLDTBXH [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo” opened=”closed”]TTBLDTBXH17_2010_DNBanhànhBảngdanhmụcnghềđàotạo [/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quy định chuẩn giáo viên dạy nghề” opened=”closed”]TTBLDTBXH30_2010_DNquiđịnhchuẩngiáoviêndạynghề[/otw_shortcode_content_toggle]
[otw_shortcode_content_toggle title=”Quy định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng” opened=”closed”]TTBLDTBXH42_2010_DNquiđịnhbổnhiệmchứcdanhhiệutrưởng[/otw_shortcode_content_toggle]